Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Израду свих врста планова и пројеката... Посетите нас !

Опширније...

Израда планова

Просторно планирање је комплексан процес утврђивања оптималног распореда људи, добара и делатности на одређеној територији. Циљ је распоредити и најбоље искористиити садржаје у простору...

Израда пројекта

Бавимо се и израдом комплетне пројектно-техничке документације свих врста грађевинских објеката, од идејног решења, идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење до пројекта изведеног стања

Управљање путевима

Управљање општинским путевима и улицама (локалним путевима) на територији Града Врања обухвата планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту локалног пута, вршење инвеститорске функције ...

Јавна расвета

Одржавање објеката и инсталација јавне расвете обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела, као и замену постојећих светлећих тела савременијима.

Неколико речи о нама

Јавно предузеће "Урбанизам и изградња града Врања" се бави израдом просторних и урбанистичких планова, израдом урбанистичко-техничке документације и техничке документације, пројектовањем грађевинских објеката, инжењеринг, остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети, вршење стручног надзора, вршење послова техничког прегледа објеката и израда енергетског пасоша, као и обезбеђивање јавног осветљења, управља општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима који не припадају државним путевима I и II реда. Јавно предузеће послује тако, да своју делатност ради чијег обављања је основано, врши на професионалан начин уз ефикасан и педантан рад, са праћењем савремених трендова, а при томе обезбеђује стабилност у пословању, уредно и квалитетно пружање услуга како Оснивачу тако и физичким и правним лицима.

Опширније... контактирајте нас...

Обавештавамо све наше суграђане да је за време предстојећих новогодишњих и божићних празника организован рад дежурних служби и то:

 

 • Служба за управљање путвевима - дежурни радници:
      • Станојевић Дејан
      • Антанасијевић Милош
      • Ђорђевић Славољуб

 

 • Зимско одржавање путева - дежурни радници:
      • Станојевић Дејан
      • Тошић Оливера

 

 • Служба за одржавање јавне расвете - дежурни радник:
      • Пешић Бранислав

 

Срећне новогодишње и божићне празнике

жели Вам

Јавно предузеће "Урбанизам и изградња града Врања"

Укладу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-УС , 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18, 31/19 , 37/19–др. Закон и 9/20) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'' број 32/19), оглашава

 ЈАВНИ УВИД

у нацрт плана генералне регулације

зоне 1 у Врању - Централна зона

 Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације Зоне 1 у Врању- Централна зона одржаће се у периоду од 27.октобра.2020. до 25.новембра 2020.године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у просторијама Одељења за урбанизам ,имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, И спрат , канцеларија број 8, од 12,00 до 15,00 часова, где ће бити обезбеђена стручна помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план. Нацрт плана биће изложен и на званичној интернет страницама Градске управе града Врања .

ЈP Урбанизам и изградња града Врања, спровео је јавну набавку саобраћајних и туристичких обавештења града Врања у циљу лепше слике Града пред предстојећу туристичку сезону.

Обележени су путни правци у граду и у сеоским подручјима, и реконструисани надвожњаци и мостови у сеоским месним заједницама.

160620 sl 01m  160620 sl 02m  160620 sl 03m 
 160620 sl 04m  160620 sl 05m  160620 sl 06m

Поштовани суграђани, обавештавамо Вас да због радова на реконструкцији улице Боре Станковић  у Врању, дана 8.6.2020. године, преусмерава се саобраћај кроз улицу Вуле Антића, која се из регулације једносмерне улице пререгулише у двосмерну улицу, почев од 8.6.2020. године па до завршетка извођења радова на изградњи улице Боре Станковић у Врању.

Дана 5.6.2020. године, управљач пута ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“ обратило се Одељењу за урбанизам, имовинско правне послове, комунално стамбену делатност и заштиту животне средине Града Врања, са захтевом за доношење Решења да се преусмери саобраћај кроз улицу Вуле Антића која се из регулације једносмерне улице пререгулише у двосмерну улицу, почев од 8.6.2020. године, па до завршетка извођења радова на изградњи улице Боре Станковић у Врању, са приложеном Изменом и допуном Пројекта организације саобраћаја за време извођења радова на изградњи улице Боре Станковића у Врању.

Након разматрања поднетог захтева од стране Одељења за урбанизам, имовинско правне послове, комунално стамбену делатност и заштиту животне средине Градске управе града Врања, с обзиром на оправданост захтева и испуњење услова предвиђених чланом 71. Закона о путевима и чланом 40. Одлуке о јавним и некатегорисаним путевима на територији града Врања, донето је Решење бр. 344-сл/2020-08 о преусмерењу саобраћаја кроз улицу Вуле Антић у Врању.

ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“ обезбедиће уклањање свих праркираних возила са коловоза и поставити саобраћајну сигнализацију за пререгулацију улице из једносмерне у двосмерну.

PDFico  Преузмите оригинални документ

30

Година

721

Пројекта

97

Награда

358

Клијената