Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Израду свих врста планова и пројеката... Посетите нас !

Опширније...

Израда планова

Просторно планирање је комплексан процес утврђивања оптималног распореда људи, добара и делатности на одређеној територији. Циљ је распоредити и најбоље искористиити садржаје у простору...

Израда пројекта

Бавимо се и израдом комплетне пројектно-техничке документације свих врста грађевинских објеката, од идејног решења, идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење до пројекта изведеног стања

Управљање путевима

Управљање општинским путевима и улицама (локалним путевима) на територији Града Врања обухвата планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту локалног пута, вршење инвеститорске функције ...

Јавна расвета

Одржавање објеката и инсталација јавне расвете обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела, као и замену постојећих светлећих тела савременијима.

Неколико речи о нама

Јавно предузеће "Урбанизам и изградња града Врања" се бави израдом просторних и урбанистичких планова, израдом урбанистичко-техничке документације и техничке документације, пројектовањем грађевинских објеката, инжењеринг, остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети, вршење стручног надзора, вршење послова техничког прегледа објеката и израда енергетског пасоша, као и обезбеђивање јавног осветљења, управља општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима који не припадају државним путевима I и II реда. Јавно предузеће послује тако, да своју делатност ради чијег обављања је основано, врши на професионалан начин уз ефикасан и педантан рад, са праћењем савремених трендова, а при томе обезбеђује стабилност у пословању, уредно и квалитетно пружање услуга како Оснивачу тако и физичким и правним лицима.

Опширније... контактирајте нас...

Поштовани,

Обавештавам Вас да је у току дана дошло до проблема у вези са  радом јавне расвете на више локација у граду.

Проблем је настао у раду уклопних сатова јавне расвете. Прецизније, дошло је до поремећаја програма укључења-искључења, па је расвета укључена и дању.

Дежурна екипа је од јутрос на терену и ради на отклањању кварова.

У питању су уклопни сатови приватног партнера и он сноси  све трошкове и одговорност. Приватни партнер је одмах обавештен о насталом проблему, како би се проблем што пре решио.

Апелујемо на грађане и молимо Вас за разумевање и подршку како  ова ситација не би била злоупотребљена.

На територији града Врања, у току је замена свих успоривача саобраћаја, обележавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, као и замена свих оштећених стубића на јавним површинама.

Вредност инвестиције је 7.500.000,00 милиона динара на територији града Врања, и 1.500.000,00 динара у селу Нерадовац, где је наручилац град Врање, а вршење стручног надзора врши "ЈП Урбанизам и изградња града Врања".

Постављање успоривача саобраћаја је у зонама школа, као и у зони школе у селу Нерадовац.     

sl1 m  sl2 m
 sl3 m  sl4 m

На основу  члана 12 став 3 и став 4 Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера на територији града Врања („Сл. гласник града Врања“, број 11/2019 и 1/20), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Сл.гл.града Врања“ бр.34/2021), Одлуке о покретању поступка за давање у закуп локације за постављање билборда на територији града Врања („Сл.гл.града Врања“ бр.15/22), Јавно предузеће Урбанизам и изградња града Врања расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

За давање у закуп локација за постављање огласних паноа/билборда на територији града Врања

путем јавног надметања

Члан 1.

            Предмет јавног огласа је давање у закуп земљишта у јавној својини ради постављања огласних паноа-билборда.

31

Година

811

Пројекта

98

Награда

418

Клијената