Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Израду свих врста планова и пројеката... Посетите нас !

Опширније...

Израда планова

Просторно планирање је комплексан процес утврђивања оптималног распореда људи, добара и делатности на одређеној територији. Циљ је распоредити и најбоље искористиити садржаје у простору...

Израда пројекта

Бавимо се и израдом комплетне пројектно-техничке документације свих врста грађевинских објеката, од идејног решења, идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење до пројекта изведеног стања

Управљање путевима

Управљање општинским путевима и улицама (локалним путевима) на територији Града Врања обухвата планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту локалног пута, вршење инвеститорске функције ...

Јавна расвета

Одржавање објеката и инсталација јавне расвете обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела, као и замену постојећих светлећих тела савременијима.

Неколико речи о нама

Јавно предузеће "Урбанизам и изградња града Врања" се бави израдом просторних и урбанистичких планова, израдом урбанистичко-техничке документације и техничке документације, пројектовањем грађевинских објеката, инжењеринг, остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети, вршење стручног надзора, вршење послова техничког прегледа објеката и израда енергетског пасоша, као и обезбеђивање јавног осветљења, управља општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима који не припадају државним путевима I и II реда. Јавно предузеће послује тако, да своју делатност ради чијег обављања је основано, врши на професионалан начин уз ефикасан и педантан рад, са праћењем савремених трендова, а при томе обезбеђује стабилност у пословању, уредно и квалитетно пружање услуга како Оснивачу тако и физичким и правним лицима.

Опширније... контактирајте нас...

На основу одредби Решења о одређивању плаве зоне („Службени гласник града Врања“, бр. 37/2018, 13/2019, 21/2019, 17/2021), Решења о измени решења о одређивању плаве зоне (решење бр.02-88/2024-05 од 19.03.2024. године) и Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на територији града Врања ("Сл.гласник града Врања" бр. 25/2019-2390. 43/2020-2763. 1/2021-157 исправка, 08/2021) Јавно предузеће "Урбанизам и изградња града Врања", Иве Лоле Рибара 1, Врање, у својству управљача општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града Врања,

                        

О Б А В Е Ш Т А В А

привредне субјекте и друга заинтересована лица

            Саобраћајна зона од посебног значаја за саобраћај у граду – „Плава зона“, у којој се утврђује посебан режим саобраћаја теретних моторних возила у смислу кретања, заустављања и паркирања, одређена набројаним одлукама, поверена је на администрирање Јавном предузећу Урбанизам и изградња града Врања.

            Овим путем обавештавамо привредне субјекте и друга заинтересована лица која се теретним возилима крећу унутар плаве зоне, да захтев за кретањем унутар плаве зоне могу да попуне и поднесу електронским pутем као и до сада, путем званичног градског сајта, www.vranje.org.rs, као и на сајту јавног предузећа, www.urbanizamvr.rs. На поменутом сајту се налазе и износи накнаде за издавање решења за кретање у плавој зони.

            Такође обавештавамо заинтересована лица да захтев у писаном облику могу поднети у седишту предузећа, у улици Иве Лоле Рибара 1 у Врању.

 

На основу Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера на територији града Врања („Сл. гласник града Врања“, број 11/2019 и  1/2020) Одлуке о оглашавању на територији града Врања („Сл.гласник града Врања“ бр.43/2020) и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп локације за постављање билборда на територији града Врања  бр.06-38/7/2024-04 од 26.02.2024. године, Јавно предузеће Урбанизам и изградња града Врања расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

За давање у закуп локација за постављање огласних паноа/билборда на територији града Врања

путем јавног надметања

Члан 1.

                Предмет јавног огласа је давање у закуп земљишта у јавној својини ради постављања огласних паноа-билборда.

Обавештавамо грађане Врања да је ЈП „Урбанизам и изграња града Врања“ кренуло у пролећно сређивање града. Планирана је замена оштећених и поломљених мермерних плоча на површини од око 20 квадратних метара. За набавку и поплочавање трга утрошено је 250.000 динара а планирани завршетак радова је 11 март. У склопу уређења трга биће уређена и чесма која, је сада прекривена графитима и калдрмисана стаза до зграде Харемлука.

Планирано је сређивање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације као и крпљење ударних рупа за шта је издвојено око 3 милиона динара.

Овом приликом желимо да обавестимо наше грађане о новој организација у ЈП „Урбанизам и изграња града Врања“. Од данас у канцеларију број 3 грађани могу да дођу и пријаве сваки проблем, који је у делокругу рада предузећа (урбанистички планови, јавна расвета, саобраћајна сигнализација, одржавање путева и др), или да се информишу о новим урбанистичким поставкама.

Ево како је Радио Телевизија Врање известила јавност о активностима нашег предузећа.

 

Дана 04.03.2024. године је почело санирање оштећених мермерних плоча на тргу испред Музеја. Плоче које су оштећене због несавесног паркирања грађана биће замењене новим.

Радове на санацији изводи ЈП ”Комрад” Врање, а набавку мермерних плоча ”плави ток” је спровео ЈП ”Урбанизам и изградња града Врања”. Вредност радова износи 300.000,00 хиљада динара. Предвиђени рок завршетка радова на замени мермерних плоча је 5 дана.

Преузмите оригинални документ у .PDF-уPDFico

На основу члана 173. став 1. тачка 5. и члана 174. став 1. тачка 8. Закона о планирању и изградњи ('Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), каои и Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018), вршилац дужности директора ЈП Урбанизам и изградња града Врања, Славољуб Стојменовић доноси

О Д Л У К У

О изради сепарата од стране имаоца јавних овлашћења, односно ЈП Урбанизам и изградња града Врања.

PDFicoОдлука

 

 

PDFicoСепарат

 

Поштовани,

Обавештавам Вас да је у току дана дошло до проблема у вези са  радом јавне расвете на више локација у граду.

Проблем је настао у раду уклопних сатова јавне расвете. Прецизније, дошло је до поремећаја програма укључења-искључења, па је расвета укључена и дању.

Дежурна екипа је од јутрос на терену и ради на отклањању кварова.

У питању су уклопни сатови приватног партнера и он сноси  све трошкове и одговорност. Приватни партнер је одмах обавештен о насталом проблему, како би се проблем што пре решио.

Апелујемо на грађане и молимо Вас за разумевање и подршку како  ова ситација не би била злоупотребљена.

На територији града Врања, у току је замена свих успоривача саобраћаја, обележавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, као и замена свих оштећених стубића на јавним површинама.

Вредност инвестиције је 7.500.000,00 милиона динара на територији града Врања, и 1.500.000,00 динара у селу Нерадовац, где је наручилац град Врање, а вршење стручног надзора врши "ЈП Урбанизам и изградња града Врања".

Постављање успоривача саобраћаја је у зонама школа, као и у зони школе у селу Нерадовац.     

sl1 m  sl2 m
 sl3 m  sl4 m

На основу  члана 12 став 3 и став 4 Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера на територији града Врања („Сл. гласник града Врања“, број 11/2019 и 1/20), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Сл.гл.града Врања“ бр.34/2021), Одлуке о покретању поступка за давање у закуп локације за постављање билборда на територији града Врања („Сл.гл.града Врања“ бр.15/22), Јавно предузеће Урбанизам и изградња града Врања расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

За давање у закуп локација за постављање огласних паноа/билборда на територији града Врања

путем јавног надметања

Члан 1.

            Предмет јавног огласа је давање у закуп земљишта у јавној својини ради постављања огласних паноа-билборда.

Због одржавања фестивала „Борини позоришни дани“ од четвртка 21.10.2021 године од 15:00 часова до петка 29.10.2021 године до 6:00 часова, доћи ће до привремене измене режима саобраћаја, тј. забране саобраћаја на делу улице Народног хероја.

Привремена измена режима саобраћаја се односи на улицу Народног хероја, у дужини позоришне зграде.Како је улица у једносмерном режиму саобраћаја, биће дозвољено скретање у десно из улице Народног хероја према сокаку Народног хероја ка градском паркингу.

Такође, део сокака Народног хероја, код градског паркинга, који води према улици Народног хероја биће затворен за саобраћај 21.10.2021 године од 15:00 часова  до 29.10.2021 у 06:00 часова.

Обавештавамо, поштоване суграђане, да ће улица Народног хероја бити затворена за саобраћај у недељу 25.07.2021.године од 08:00 часова до понедељка 26.07.2021.године до 08:00 часова.

Поводом критика на рачун рада ЈП ''Урбанизам и изградња града Врања'' на одржавању јавног осветљења објављеним у Новинама Врањским, издајемо следеће саопштење:

Надлежна служба ЈП ''Урбанизам и изградња града Врања'' обавља редовне активности на отклањању свих уочених и од стране грађана пријављених кварова на јавном осветљењу.

Сви крупни кварови, попут престанка рада  јавног осветљења  у делу градског насеља или села, отклањају се хитно по пријави квара у току дана. Мањи кварови, попут замене прегорелих сијалица, отклањају се  према распореду пријављених кварова у што краћем року.

Грађани могу да пријаве кварове на јавном осветљењу на телефон 422-742, на имејл  адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или лично на пријавници ЈП ''Урбанизам и изградња града Врања'', као што су и до сада радили.

На основу Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера на територији града Врања („Сл. гласник града Врања“, број 11/2019 и 1/2020), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Сл.гл.града Врања“ бр.29/2019), Одлуке о оглашавању на територији града Врања („Сл.гласник града Врања“ бр.43/2020) и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп локације за постављање билборда на територији града Врања („Сл.гл.града Врања“ бр.35/2020), Јавно предузеће Урбанизам и изградња града Врања расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За давање у закуп локација за постављање огласних паноа/билборда на територији града Врања

путем јавне лицитације

 

Члан 1.

                Предмет јавног огласа је давање у закуп земљишта у јавној својини ради постављања огласних паноа-билборда.

Локације за постављање рекламних паноа/билборда су:

Razmestaj bilborda licitacija 04 06 m

 

Дана 17.05.2021.године почиње се са постављањем завршног слоја асфалта у улици Боре Станковића. Дужина улице је 710 метара, попречног профила 16 метара, од чега саобраћајницу чини ширина саобраћајнице од 12 метара и тротоари у ширини од 2 метара. Вредност инвестиције је 210 милиона динара, а целокупан пројекат реализује Град Врање у сарадњи са Министарством привреде.

bore stankovica 1mОбавештавају се грађани у улици Боре Станковића, да уклоне своја возила која се налазе на саобраћајници, како би извођач радова за викенд, односно 15.05.2021. године и 16.05.2021.године кренуо са припремним радовима за постављање завршног слоја асфалта.

Интервенције за уклањање возила са саобраћајнице ће спроводити Комунална полиција, грађевинска инспекција као и саобраћајни инспектори на лицу места, како би се обезбедио несметани простор за рад Извођачу радова.

 

Преузмите оригинални документPDFico

Данас 10.05.2021.године се почиње са реализацијом Комуналног програма на основу Оквирног споразума из 2019.године, за који су издвојена средства у износу од 157 милиона динара. Улица са којом се креће у реализацију Комуналног програма је улица Васе Смајевића.

 

Преузмите оригинални документPDFico 

 

Укладу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-УС , 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18, 31/19 , 37/19–др. Закон и 9/20) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'' број 32/19), оглашава

 ЈАВНИ УВИД

у нацрт плана генералне регулације

зоне 1 у Врању - Централна зона

 Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације Зоне 1 у Врању- Централна зона одржаће се у периоду од 27.октобра.2020. до 25.новембра 2020.године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у просторијама Одељења за урбанизам ,имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, И спрат , канцеларија број 8, од 12,00 до 15,00 часова, где ће бити обезбеђена стручна помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план. Нацрт плана биће изложен и на званичној интернет страницама Градске управе града Врања .

31

Година

811

Пројекта

98

Награда

418

Клијената