Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

1. Просторни план

Просторно планирање је метод (инструмент) којим јавни сектор утиче на дистрибуцију активности и комуникација у простору да би тиме обезбедио квалитетније услове економског и социјалног развоја у уређеној природној и животној средини.

Како планирање простора, као комплексна активност, обухвата не само простор насеља/града, него и шире, ненасељено подручје, оно се заснива на основама природних, демографских, економских, социјалних, техничких и еколошких услова подручја. Простор се изучава са свим оним што се на њему налази и што се на њему збива и у свим својим елементима – природним (ваздух, вода, тло) и друштвеним (становништво и комплексне активности) укључујући и заштиту простора. Другим речима, предмет просторног планирања је географска средина у којој људи живе, са циљем да се створи подобна средина за даљи развој и усаглашавање територијалних елемената и друштвених интереса, с једне, и предуслова за складно задовољење захтева становништва у погледу рада, становања, разоноде и рекреације, с друге стране.

Према Закону о планирању и изградњи у Републици Србији просторни планови се деле на:

  • Просторни план Републике Србије;
  • Регионални просторни план;
  • Просторни план јединице локалне самоуправе;
  • Просторни план подручја посебне намене.

Изради Просторног плана јединице локалне самоуправе, односно Просторног плана Града Врања приступило се на основу Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана Града Врања, коју је донела Скупштина града Врања ("Службени гласник града Врања", број 04/16) од 04. марта 2016. године и Одлуке о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Просторног плана Града Врања ("Службени гласник града Врања", број 03/16). За обрађивача Плана одређено је Јавно предузеће Завод за урбанизам Врање. Плански документ је у току израде претрпео велике промене у односу на претходно усвојени Просторни план и због тога је усвојен је као нови Просторни план Града Врања ("Службени гласник града Врања", број 18/18).

Просторни план је урађен у складу са принципима/начелима планирања, коришћења, уређења и заштите простора а посебно у складу са начелима одрживог развоја кроз интегрални приступ у планирању, рационално и одрживо коришћење необновљивих ресурса и оптимално коришћење обновљивих ресурса, као и начелима уређења простора у ванредним ситуацијама.

Садржај Просторног плана и планска решења заснована су на усаглашености са условима која су за потребе овог Плана издала сва надлежна Министарства, Заводи, Јавна предузећа и све институције које индиректно  учествују у изради Плана, односно чији су услови  уграђени у сам План.

Просторни план представља плански основ за издавање информације о локацији, локацијских услова и грађевинске дозволе.

Доношењем Просторног плана обезбедиће се планско коришћење простора, заштита, уређење и коришћење природних система и ресурса, унапређење инфраструктурне и комуналне опремљености, унапређење квалитета живљења локалног становништва стимулацијом постојећих и развојем нових делатности, развој туризма кроз задовољење спортско-рекреативних потреба и тд.

 
PDFico   Преузмите просторни план града Врања у .PDF формату...

 

 

prostorni plan mНамена простора (.jpeg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referalna karta 1 Namena prostora mМрежа насеља, јавних служби и саобраћајне инфраструктуре (.jpeg )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referalna karta 2.1  Mreza naselja mХидротехничка инфраструктура  (.jpeg )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referalna karta 2.1  Mreza naselja mЕнерго-енергетска, телекомуникациона и гасовна инфраструктура  (.jpeg )

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Referalna karta 2.1  Mreza naselja mТуризам и заштита простора  (.jpeg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referalna karta 2.1  Mreza naselja mСпровођење  (.jpeg )