Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

4. План детаљне регулације

План детаљне регулације доноси се за делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте и подручја за која је обавеза његове израде одређена претходно донетим планским документом.

План детаљне регулације може се донети и када просторним, односно урбанистичким планом јединице локалне самоуправе његова израда није одређена, на основу одлуке надлежног органа или по захтеву лица које са јединицом локалне самоуправе закључи уговор о финансирању израде тог планског документа.

Планови детаљне регулације урађени у ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“ Врање.

 

 План детаљне регулације блока „Спортско рекреативни центар“ у Врању, („Службени гласник Пчињског округа“, број 22/06);