Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

2. Генерални урбанистички план

Генерални урбанистички план се доноси као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја.

Генералним урбанистичким планом, у складу с одредбама Закона о планирању и изградњи, одређује се дугорочна пројекција развоја и просторног уређења насеља, границе подручја обухваћене планом, генералне намене површина, претежно планиране на нивоу урбанистичких зона, генерални правци и коридори за саобраћајну, енергетску, водопривредну, телекомуникациону, комуналну и другу инфраструктуру.

Циљ израде Генералног урбанистичког плана је преиспитивање постојећих намена, прилагођавање новим потребама Града и израда таквих решења која ће одговарати специфичним карактеристикама Врања и реалним могућностима његове етапне урбане обнове, а потом и просторног раста и развоја у складу са важећим Законом и плановима вишег реда.

 

PDFico Генерални урбанистички план Врања („Службени гласник града Врања“, број 37/2018)

 

 

WORDicoГраница обухвата генералног урбанистичког плана (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WORDicoПостојећа намена површина (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORDicoГраница обухвата генералног урбанистичког плана (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORDicoПланиране намене површина - претежне намене (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORDicoГенерални правци регулације саобраћаја (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORDicoВодопривредна инфраструктура (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORDicoЕлектроенергетска инфраструктура (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WORDicoТелекомуникациона инфраструктура (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORDicoГасоводна инфраструктура (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORDicoОграничења урбаног развоја (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORDicoГраница обухвата ПГР за цело грађевинско подручје (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WORDicoЗаштита културних добара (.pdf)