Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

3. Делатност предузећа

delatnost m

Послови и задаци од општег интереса и од посебног значаја за Град Врање који су поверени Јавном предузећу „Урбанизам и изградња града Врања“ су:

 • Трајно обављање стручних послова просторног и урбанистичког планирања и пројектовања на подручју града Врања;
 • архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање;
 • пружање архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање, израда планова, надзор, премеравање, картографија и слично;
 • израда концепта, нацрта планских докумената, просторних планова за потребе Града и израда докумената за спровођење ових планова у складу са законом;
 • израда студија за потребе израде урбанистичких и просорних планова;
 • израда правила грађења и других услова за потребе Града на основу просторних планова, ради издавања локацијских услова;
 • израда техничке документације за потребе Града и за потребе директних и индиректних корисника буџетских средстава;
 • други стручни и административно-технички послови везани за послове аргитектонске и инжењерске делатности и техничког саветовања;
 • израда урбанистичко-техничких докумената у циљу спровођења урбанистичких планова за потребе Града;
 • други стручни и административно-технички послови везани за урбанистичко планирање који су од значаја за Град;
 • прикупљање, сређивање, обрада, чување и публикација података од значаја за уређење простора и насеља;
 • други стручни и административно-технички послови везани за архитектонске и инжењерске делатноси и техничко саветовање који су од значаја за потребе Града;
 • Обавља комуналне делатности од општег интереса обезбешивања јавног осветљења;
 • Обављања делатности од општег интереса управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима који не припадају државним путевима I и II реда;
 • Организовање одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и урбане опреме
 • Уредног задовољења потреба корисника услуга;
 • Развоја и унапређења корисника делатности;
 • Стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Јавно предузеће може да обавља и следеће послове;

 • израда инвестиционих програма за остале наручиоце;
 • стручне и техничко-економске услуге сходно прописима из области изградње објеката, за остале наручиоце;
 • надзор над изградњом објеката за остале наручиоце;
 • израда планских докумената за остале наручиоце;
 • припрема и израда урбанистичких пројеката за остале наручиоце;
 • израда техничке документације за остале наручиоце;
 • друге послове који произилазе из регистроване делатности Јавног предузећа за остале наручиоце

Јавно предузеће послује тако, да своју делатност ради чијег обављања је основано, врши на професионалан начин уз ефикасан и педантан рад, са праћењем савремених трендова, а при томе обезбеђује стабилност у пословању, уредно и квалитетно пружање услуга како Оснивачу тако и физичким и правним лицима.

Јавно предузеће „Урбанизам и изградња града Врања“ Врање информише јавност о стању у области урбанизма и уређивања простора, објављивањем информација и огласа у средствима јавног информисања.