Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

zgrada

 

Јавно предузеће „Урбанизам и изградња града Врања“ основано је Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Врање („Службени гласник Пчињског округа“, број: 11/98, 5/01, 2/07, и 12/09) и „Службени гласник града Врања“, број: 32/11 и 5/13- пречишћен текст), Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Врање са Законом о јавним предузећима, број: 02-240/2016-13 од 13.9.2016. године (Службени гласник града Врања“, број: 27/16 и 27/17), Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Врање са Законом о јавним предузећима, број: 02-231/2018-10 од 18.12.2018. године („Службени гласник града Врања“, број: 37/18).

Јавно предузеће „Урбанизам и изградња града Врања“ оформљено је услед статусне промене и укрупњавања и додавања послова ЈП „Завод за урбанизам“ Врање, односном преласком служби из Градске управе града Врања и ЈП „Водовод“ Врање.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“ и није директни и индиректни корисник буџета. Јавно предузеће се финансира из сопствених средстава применом ценовника који усваја Надзорни одбор предузећа.

istorijat m

Претечом данашњег ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“ Врање се сматра техничка канцеларија округа Врањског из 1878. године  која је отворена убрзо након ослобођења од Турака.

После другог светског рата „Завод за урбанизам“ ради при општини. 

Седамдесетих година прераста у Дирекцију за урбанизам и комуналну изградњу општине Врање, а касније у Комитет за комуналне, стамбене, урбанистичке и имовинске послове општине Врање.

Јуна 1988. године општина Врање оснива Друштвено предузеће „Завод за урбанизам“ Врање.

1998. године Одлуком општине Завод за урбанизам Врање постаје Јавно предузеће „Завод за урбанизам“ Врање.

Јавно предузеће „Завод за урбанизам“ Врање је основано за потребе израде просторних и урбанистичких планова као и за вршење надзора и техничких пријема.
  

delatnost m

Послови и задаци од општег интереса и од посебног значаја за Град Врање који су поверени Јавном предузећу „Урбанизам и изградња града Врања“ су:

 • Трајно обављање стручних послова просторног и урбанистичког планирања и пројектовања на подручју града Врања;
 • архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање;
 • пружање архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање, израда планова, надзор, премеравање, картографија и слично;
 • израда концепта, нацрта планских докумената, просторних планова за потребе Града и израда докумената за спровођење ових планова у складу са законом;
 • израда студија за потребе израде урбанистичких и просорних планова;
 • израда правила грађења и других услова за потребе Града на основу просторних планова, ради издавања локацијских услова;
 • израда техничке документације за потребе Града и за потребе директних и индиректних корисника буџетских средстава;
 • други стручни и административно-технички послови везани за послове аргитектонске и инжењерске делатности и техничког саветовања;
 • израда урбанистичко-техничких докумената у циљу спровођења урбанистичких планова за потребе Града;
 • други стручни и административно-технички послови везани за урбанистичко планирање који су од значаја за Град;
 • прикупљање, сређивање, обрада, чување и публикација података од значаја за уређење простора и насеља;
 • други стручни и административно-технички послови везани за архитектонске и инжењерске делатноси и техничко саветовање који су од значаја за потребе Града;
 • Обавља комуналне делатности од општег интереса обезбешивања јавног осветљења;
 • Обављања делатности од општег интереса управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима који не припадају државним путевима I и II реда;
 • Организовање одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и урбане опреме
 • Уредног задовољења потреба корисника услуга;
 • Развоја и унапређења корисника делатности;
 • Стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Јавно предузеће може да обавља и следеће послове;

 • израда инвестиционих програма за остале наручиоце;
 • стручне и техничко-економске услуге сходно прописима из области изградње објеката, за остале наручиоце;
 • надзор над изградњом објеката за остале наручиоце;
 • израда планских докумената за остале наручиоце;
 • припрема и израда урбанистичких пројеката за остале наручиоце;
 • израда техничке документације за остале наручиоце;
 • друге послове који произилазе из регистроване делатности Јавног предузећа за остале наручиоце

Јавно предузеће послује тако, да своју делатност ради чијег обављања је основано, врши на професионалан начин уз ефикасан и педантан рад, са праћењем савремених трендова, а при томе обезбеђује стабилност у пословању, уредно и квалитетно пружање услуга како Оснивачу тако и физичким и правним лицима.

Јавно предузеће „Урбанизам и изградња града Врања“ Врање информише јавност о стању у области урбанизма и уређивања простора, објављивањем информација и огласа у средствима јавног информисања.

Директор:

Дејан Станојевић

дипломирани инжењер друмског саобраћаја,

именован од стране Скупштине града Врања на место в.д. директора

ЈП „Урбанизам и изградња града Врања на период од годину дана, почев од 01.02.2024. године.

 

 

 

 

org shema


Надзорни одбор:

Председник:

Саша Сентић

дипломирани инжењер грађевине

 

чланови:

Крста Јањић, дипломирани економиста,

Маја Недељковић, дипломирани инжењер архитектуре

Поплочавање фонтане

 

Сређивање мостова

 

Обележавање хоризонталне сигнализације

 

Крпљење ударних рупа