Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Одржавање јавне расвете

Јавна расвета обухвата осветљавање следећих јавних површина: путеви, улице, тргови, мостови, пешачки прелази и степеништа, пешачке површине поред стамбених и других објеката, паркови, површине у стамбеним насељима и блоковима, уређене   површине на којима је предвиђена изградња јавне расвете.

rasveta1
Одржавање објеката и инсталација јавне расвете обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела, као и замену постојећих светлећих тела савременијима.

 

rasveta2
У оквиру градске управе за питања јавне расвете  надлежнo  је Јавно предузеће ’’Урбанизам и изградња града Врања’’. За напајање јавне расвете користе се дистрибутивне ТС  у оквиру којих постоји посебан блок јавне расвете са мерном групом и одговарајућом аутоматиком за укључивање и искључивање јавне расвете. На територији општине Врање јавна расвета се напаја из укупно 201 трафо станица. Јавна расвета у целини представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим грађанима општине Врање и њену потрошњу није могуће директно обрачунати и наплатити крајњем кориснику, као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње.

На територији општине Врање јавна расвета се може грубо класификовати на следећи начин:

  • расвета на надземној нисконапонској мрежи
  • канделаберска расвета – кабловски развод
  • декоративна расвета и расвета спортских терена

             Забрањено је неовлашћено:

  • Уклањање, рушење, прљање и оштећивање на било који начин објеката и инсталација јавне расвете.
  • Прикључивање на објекте и инсталације јавне расвете.
  • Постављање рекламних паноа, причвршћивање предмета и лепљење плаката на објекте и инсталације јавне расвете.