Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

На основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019) и члана 32. Статута ЈП Урбанизам и изградња града Врања, Надзорни одбор на седници одржаној дана 09.06.2023. године доноси:

П Р А В И Л Н И К

О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим Правилником ближе се уређује начин планирања, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о јавним набавкама, начин планирања и спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга, као посебног режима набавки.