Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Служба за управљање путевима

У надлежности Службе за управљање путвевима су следеће активности:

 1. управљање општинским путевима и улицама на територији Града Врања у складу са Законом о путевима
 2. организовање одржавања комуналних добара у ошђтој употреби, комуналних објеката и урбане опреме

Управљање општинским путевима и улицама (локалним путевима) на територији Града Врања обухвата планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту локалног пута, вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању и реконструкцији локалног пута, организовање и обављање локалног пута, уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији и стручном надзору јавног пута, организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута, организовање наплате и контролу наплате накнада за употребу локалног пута, вршење јавних овлашћења, праћење стања путне мреже, заштиту локалног пута, означавање јавног локалног пута и вођење евиденције о локалним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве, управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на локалном путу.

Управљачу локалног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на:

 • издавање услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова;
 • издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута (железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова;
 • издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу;
 • издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;
 • издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута;
 • издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноа;
 • издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање на јавном путу;
 • издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања
 • радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута.

Као имаоци јавних овлашћења у оквиру обједињене процедуре JП "Урбанизам и изградња града Врања" Врање, Служба за управљање путевима издаје услове за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова, као и услове за израду техничке документације, односно за постављање линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова за потребе израде Локацијских услова за изградњу линијске инфраструктуре.

Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018) у којем су дефинисане и накнаде за коришћење јавних путева, предвиђено је да управљач решењем утврђује следеће накнаде:

 1. накнада за ванредни превоз
 2. накнада за коришћење делова путног земљишта локалног пута и другог земљишта које користи управљач локалног пута;
 3. накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на локалном путу
 4. Накнаду за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред локалног пута, односно на другом земљишту које користи управљач локалног пута утврђује Градска управа Града Врања приликом закључивања уговора са обвезником накнаде.

Организовање одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и урбане опреме подразумева организовање чишћења снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене, прихвата и одвођења атмосферских вода са јавних површина, вођење евиденције о комуналним добрима од општег интереса, одржавање урбане опреме, организовање одржавања других комуналних добара од општег интереса (јавнo осветљење, семафори и сл.).